Vår policy

Veflen Entreprenør AS har i stor grad spesialisert seg på leveranser av kabelanlegg for Teleselskaper og Energiverk, Fjernvarmeanlegg, VA-anlegg samt andre samferdselstekniske anlegg i sterkt trafikkerte områder. Vi legger kabler, gjør stolpearbeider, landmåling, betongarbeid, kabeltrekking og fiberblåsing, samt boring og gjennomslag.

Vi forplikter oss:

 • til å følge norske lover og forskrifter
 • til å følge krav og retningslinjer fra ISO-standard 9001, ISO-standard 14001 og ISO-standard 45001
 • til å gjøre vårt ytterste for å møte våre oppdragsgiveres krav og ønsker
 • til å eliminere farer og redusere arbeidsmiljørisikoer
 • til å involvere våre arbeidstakere og deres representanter i vårt arbeid innen arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet

Vi forplikter oss til å arbeide kontinuerlig mot en mest mulig bærekraftig bedrift hvor etiske hensyn, kvalitet, HMS, ytre miljø og økonomi gjenspeiler en sterk og sirkulær organisasjon.

Veflen Entreprenør AS skal alltid levere godt utført arbeid med riktig kvalitet slik at våre oppdragsgivere er fornøyde med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom

 • god planlegging
 • å gjøre jobben riktig første gang
 • å ha motiverte og dyktige medarbeidere

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hele hjem etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet og vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring i vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Veflen Entreprenør AS skal gjennom sunn forretningsmessig drift skape grunnlag for et sikkert arbeidsmiljø som ikke påfører helsemessige skader og som vektlegger trivsel og gode samarbeidsforhold.

Helse; Gode arbeidsforhold skal føre til at sykefraværet holdes lavt. Arbeidsplassene skal, så langt det er praktisk og økonomisk mulig, tilrettelegges slik at skader og belastningslidelser unngås.

Miljø; Det skal tilstrebes et sosialt positivt miljø som stimulerer arbeidsglede og innsats. Fysisk miljø skal tilrettelegges slik at de ansatte har hensiktsmessige arbeidsforhold og omgivelser.

Sikkerhet; Det skal i alle forhold være et overordnet mål at arbeidsforholdene legges til rette slik at ulykker ikke skjer.

Dette oppnår vi gjennom

 • å ha fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet
 • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig
 • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner
 • å bry oss om hverandre

Vi ønsker også å bli en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø. Vi skal som ISO-sertifisert bedrift påvirke våre kunder og underentreprenører til å gjøre vår bransje så bærekraftig som mulig.

Den øverste ledelsen fastsetter miljøpolitikken og informerer allmennheten, samt får med seg de ansatte slik at bedriftens forpliktelse til kontinuerlig forbedring av vår miljøinnsats setter seg i ryggraden. Vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn.

Vi ønsker å bidra til et godt miljøarbeid ved å ha fokus på følgende tema:

 • Energieffektivitet
 • Gjenvinning
 • Kjemikaliebruk
 • Irregulære utslipp og forebygging av forurensing
 • Materialbruk
 • Innovasjon

Dette oppnår vi gjennom

 • å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
 • involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
 • å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver

Vår innsats for en bærekraftig bedrift gjenspeiles i våre «Mål for bærekraftsarbeid» og «Handlingsplan – en bærekraftig bedrift».

Uheldig forretningspraksis

Motarbeiding av brudd på menneskerettigheter/

organisasjonsfrihet/

tvangsarbeid/barnearbeid osv.

Veflen jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden. Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi kjøper er fremstilt i tråd med krav beskrevet i våre etiske retningslinjer.

Veflen stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon. Vi vil også jobbe for at offentlige instanser følger åpenhetsloven på lik linje med de private aktørene.

Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre.

Motarbeiding av korrupsjon, hvitvasking og smøring

Alle ansatte og styremedlemmer skal avstå fra korrupsjon og bestikkelser i enhver form.

Veflen Entreprenør AS` ansatte og styremedlemmer skal ikke ta del i noen form for bestikkelse eller korrupsjon. Enkeltpersoner som er innblandet i korrupsjon kan bli utsatt for sivilt erstatningsansvar og straffeansvar. Hvis en utfordrende situasjon oppstår som en del av arbeidet for Veflen Entreprenør AS, skal den ansatte umiddelbart søke råd hos sine overordnede om hvordan situasjonen kan håndteres på lovlig måte. Slike diskusjoner er et viktig ledd i selskapets innsats for å forebygge korrupsjon og bestikkelser.

Ansatte eller styremedlemmer må ikke på noen måte bli innblandet i hvitvasking av penger.

Med hvitvasking mener vi ordninger som gjennomføres for at penger som er ervervet ved kriminelle handlinger, skal se ut som de er lovlig tjent. Hvitvasking er forbudt ved lov, og vil ikke bli tolerert av Veflen Entreprenør AS. Dersom en ansatt blir kjent med aktiviteter som kan tyde på at hvitvasking finner sted, eller har funnet sted i forbindelse med selskapets virksomhet, skal han eller hun snarest mulig rapportere om dette til Veflen Entreprenør AS.
De samme reglene gjelder for aktiviteter som har til hensikt å unndra skatt, toll eller andre avgifter.

Veflen Entreprenør AS skal jobbe aktivt for å forebygge, avdekke og rapportere utbytte som kan være knyttet til straffbare forhold.

Motta gave / gi gave

Styremedlemmer eller ansatte må ikke i anledning av sitt arbeid for selskapet ta imot gaver (økonomiske fordeler) fra andre enn selskapet selv.

Arbeidstaker kan motta gaver skattefritt for verdier opp til kr 1.000,- årlig fra Veflen Entreprenør AS. Gaver fra tredjepart inngår i beløpsgrensen, men arbeidstaker må vurdere om gaven kan føre til at din uavhengighet og habilitet kan trekkes i tvil. Ved tvil skal forholdet tas opp med nærmeste overordnede. Det er ikke tillatt å gi eller motta kontanter eller gaver som blir gitt som en motytelse for en tjeneste. Gaver skal ikke gis i en sammenheng eller på en måte som kan gi grunn til mistanke om at mottakeren vil holde gaven eller fordelen skjult for sin overordnede.

Fra 2019 tredde et nytt regelverk for skattlegging av naturalytelser i kraft.

Den viktigste endringen er at arbeidsgiver får ansvaret for å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift av gaver, rabatter og bonuser som kommer fra tredjepart – altså utenfor egen virksomhet.

Eksempler på ytelser som utløser rapportering- og skatteplikt er når ansatte

 • Mottar gaver fra tredjepart
 • Tar ut bonuspoeng opptjent ifm tjenesteutgifter til privat bruk (fly- og hotellbonus mv.)
 • Benytter rabattordninger som arbeidsgiver har med forretningspartnere eller som er fremforhandlet med andre tredjeparter
 • Mottar ev andre ytelser fra tredjeparter som en følge av ansettelsesforholdet

Arbeidstaker kan også motta oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi skattefritt (rimelig flaske vin, blomster og konfekt).  Veflen Entreprenør AS skal tilsvarende selv utøve samme aktsomhet når vi gir gaver o.l. til samarbeidspartnere eller leverandører.

Arrangementer for kunder skal alltid ha et konkret og relevant forretningsmessig formål, og kan bare godtas dersom de er rimelige og hensiktsmessige når det gjelder både verdi og hyppighet. Skal noen inviteres, skal dette klareres med den invitertes overordnet hvis Veflen Entreprenør AS helt eller delvis skal betale. Deltakelse i slike arrangementer organisert av andre, må følge samme prinsipp, og reise og opphold må betales av Veflen Entreprenør AS. Ansatte eller styremedlemmer som er tilbudt, eller har mottatt gaver eller tjenester, må straks underrette sin nærmeste overordnede, som vil avgjøre om gaven må returneres eller ikke.

Ingen diskriminering eller trakassering
Alle ansatte skal unngå oppførsel som kan oppfattes som diskriminerende eller trakasserende.

Veflen Entreprenør AS vil at arbeidsplassen skal være kjennetegnet av mangfold og ikke-diskriminering. For å nå dette målet, må alle ansatte behandle kolleger, kunder, forretningsforbindelser og andre med respekt. Enhver form for trakassering eller annen oppførsel som kan oppfattes krenkende overfor kolleger eller forretningsforbindelser, eller som kan oppfattes som truende eller nedverdigende, er forbudt. Ingen diskriminering, uansett om den er basert på kjønn, seksuell legning, alder, etnisitet eller religiøs overbevisning, skal finne sted. De ansatte må også være oppmerksomme på, og ha respekt for, kulturelle forskjeller.

Vi skal legge til rette for sosiale tiltak og samlinger som kan bidra til et bedre arbeidsmiljø og en tilhørighetsfølelse.

Varsling
En ansatt som blir klar over en handling som er ulovlig eller representerer brudd på prinsippene i Veflen Entreprenør AS` etiske retningslinjer i personalhåndboken, bør varsle om dette enten muntlig eller skriftlig til sin nærmeste overordnede. Hvis den ansatte opplever at det er vanskelig å varsle sin nærmeste overordnede, kan han eller hun henvende seg til daglig leder eller styreleder.

Om den ansatte ønsker det, kan varslingen skje konfidensielt, eventuelt anonymt. Alle som har mottatt slik konfidensiell varsling, eller informasjon om slik varsling, må behandle opplysningene strengt konfidensielt for å beskytte varsleren. All varsling om ulovlig virksomhet eller brudd på Veflen Entreprenør AS` etiske retningslinjer skal tas alvorlig og undersøkes forsvarlig. Veflen Entreprenør AS aksepterer ikke noen represalier overfor ansatte eller styremedlemmer som i god tro har varslet om et lovbrudd, et antatt lovbrudd, eller brudd på Veflen Entreprenør AS` etiske retningslinjer. En ansatt eller et styremedlem som føler at varsling på noen måte er brukt mot ham eller henne av noen i Veflen Entreprenør AS, kan rapportere om dette til sin nærmeste overordnede, eller direkte til de som er nevnt ovenfor.

Vi ivaretar nasjonale lover, krav og forventninger ved at alle på våre prosjekter er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

Vi skal kjennetegnes av kvalitet i arbeidet og gode kundeforhold.