Ring oss: (+47) 62 96 11 55  Åpningstider: Man - Fre: 08:00 - 16:00

Vår policy

POLICY
VEFLEN ENTREPRENØR AS

Organisasjonens aktiviteter

Veflen Entreprenør AS har i stor grad spesialisert seg på leveranser av kabelanlegg for Teleselskaper og Energiverk, Fjernvarmeanlegg, VA-anlegg samt andre samferdselstekniske anlegg i sterkt trafikkerte områder. Vi legger kabler, gjør stolpearbeider, landmåling, betongarbeid, kabeltrekking og fiberblåsing, samt boring og gjennomslag.

Kvalitet

Veflen Entreprenør AS skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom
• god planlegging
• å gjøre jobben riktig første gang
• å ha motiverte og dyktige medarbeidere

HMS

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hele hjem etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet og vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring i vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Veflen Entreprenør AS skal gjennom sunn forretningsmessig drift skape grunnlag for et sikkert arbeidsmiljø som ikke påfører helsemessige skader og som vektlegger trivsel og gode samarbeidsforhold.

Helse; Gode arbeidsforhold skal føre til at sykefraværet holdes lavt. Arbeidsplassene skal, så langt det er praktisk og økonomisk mulig, tilrettelegges slik at skader og belastningslidelser unngås.
Miljø; Det skal tilstrebes et sosialt positivt miljø som stimulerer arbeidsglede og innsats. Fysisk miljø skal tilrettelegges slik at de ansatte har hensiktsmessige arbeidsforhold og omgivelser.
Sikkerhet; Det skal i alle forhold være et overordnet mål at arbeidsforholdene legges til rette slik at ulykker ikke skjer.

Dette oppnår vi gjennom
• å ha fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet
• å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig
• godt vedlikeholdt utstyr og maskiner
• å bry oss om hverandre

Bærekraft

Vi ønsker å bli en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø. Vi skal som sertifisert Miljøfyrtårn påvirke våre kunder og underentreprenører til å gjøre vår bransje så bærekraftig som mulig.

Den øverste ledelsen fastsetter miljøpolitikken og informerer allmennheten, samt får med seg de ansatte slik at bedriftens forpliktelse til kontinuerlig forbedring av vår miljøinnsats setter seg i ryggraden. Vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn.

Vi ønsker å bidra til et godt miljøarbeid ved å ha fokus på følgende tema:
– Energieffektivitet.
– Gjenvinning.
– Kjemikaliebruk.
– Irregulære utslipp.
– Materialbruk.
– Innovasjon

Dette oppnår vi gjennom
– å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
– involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
– å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver

Vår innsats for et bedre miljø gjenspeiles i våre «Mål for miljø» og «Handlingsplan for miljø».

Uheldig forretningspraksis

Motarbeiding av korrupsjon, hvitvasking og smøring

Alle ansatte og styremedlemmer skal avstå fra korrupsjon og bestikkelser i enhver form.
Veflen Entreprenør AS` ansatte og styremedlemmer skal ikke ta del i noen form for bestikkelse eller korrupsjon. Enkeltpersoner som er innblandet i korrupsjon kan bli utsatt for sivilt erstatningsansvar og straffeansvar. Hvis en utfordrende situasjon oppstår som en del av arbeidet for Veflen Entreprenør AS, skal den ansatte umiddelbart søke råd hos sine overordnede om hvordan situasjonen kan håndteres på lovlig måte. Slike diskusjoner er et viktig ledd i selskapets innsats for å forebygge korrupsjon og bestikkelser.

Ansatte eller styremedlemmer må ikke på noen måte bli innblandet i hvitvasking av penger.
Med hvitvasking mener vi ordninger som gjennomføres for at penger som er ervervet ved kriminelle handlinger, skal se ut som de er lovlig tjent. Hvitvasking er forbudt ved lov, og vil ikke bli tolerert av Veflen Entreprenør AS. Dersom en ansatt blir kjent med aktiviteter som kan tyde på at hvitvasking finner sted, eller har funnet sted i forbindelse med selskapets virksomhet, skal han eller hun snarest mulig rapportere om dette til Veflen Entreprenør AS. De samme reglene gjelder for aktiviteter som har til hensikt å unndra skatt, toll eller andre avgifter.

Veflen Entreprenør AS skal jobbe aktivt for å forebygge, avdekke og rapportere utbytte som kan være knyttet til straffbare forhold.

Motta gave / gi gave

Styremedlemmer eller ansatte må ikke i anledning av sitt arbeid for selskapet ta imot gaver (økonomiske
fordeler) fra andre enn selskapet selv.

Arbeidstaker kan motta gaver skattefritt for verdier opp til kr 1.000,- årlig fra Veflen Entreprenør AS.
Gaver fra tredjepart inngår i beløpsgrensen, men arbeidstaker må vurdere om gaven kan føre til at din
uavhengighet og habilitet kan trekkes i tvil. Ved tvil skal forholdet tas opp med nærmeste overordnede.
Det er ikke tillatt å gi eller motta kontanter eller gaver som blir gitt som en motytelse for en tjeneste.
Gaver skal ikke gis i en sammenheng eller på en måte som kan gi grunn til mistanke om at mottakeren vil
holde gaven eller fordelen skjult for sin overordnede.

Fra 2019 tredde et nytt regelverk for skattlegging av naturalytelser i kraft.
Den viktigste endringen er at arbeidsgiver får ansvaret for å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift av
gaver, rabatter og bonuser som kommer fra tredjepart – altså utenfor egen virksomhet.
Eksempler på ytelser som utløser rapportering- og skatteplikt er når ansatte
– Mottar gaver fra tredjepart
– Tar ut bonuspoeng opptjent ifm tjenesteutgifter til privat bruk (fly- og hotellbonus mv.)
– Benytter rabattordninger som arbeidsgiver har med forretningspartnere eller som er
fremforhandlet med andre tredjeparter
– Mottar ev andre ytelser fra tredjeparter som en følge av ansettelsesforholdet

Arbeidstaker kan også motta oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi skattefritt (rimelig flaske vin,
blomster og konfekt). Veflen Entreprenør AS skal tilsvarende selv utøve samme aktsomhet når vi gir
gaver o.l. til samarbeidspartnere eller leverandører.

Arrangementer for kunder skal alltid ha et konkret og relevant forretningsmessig formål, og kan bare
godtas dersom de er rimelige og hensiktsmessige når det gjelder både verdi og hyppighet. Skal noen
inviteres, skal dette klareres med den invitertes overordnet hvis Veflen Entreprenør AS helt eller delvis
skal betale. Deltakelse i slike arrangementer organisert av andre, må følge samme prinsipp, og reise og
opphold må betales av Veflen Entreprenør AS. Ansatte eller styremedlemmer som er tilbudt, eller har
mottatt gaver eller tjenester, må straks underrette sin nærmeste overordnede, som vil avgjøre om gaven
må returneres eller ikke.

Ingen diskriminering eller trakassering

Alle ansatte skal unngå oppførsel som kan oppfattes som diskriminerende eller trakasserende.
Veflen Entreprenør AS vil at arbeidsplassen skal være kjennetegnet av mangfold og ikke-diskriminering.
For å nå dette målet, må alle ansatte behandle kolleger, kunder, forretningsforbindelser og andre med
respekt. Enhver form for trakassering eller annen oppførsel som kan oppfattes krenkende overfor kolleger
eller forretningsforbindelser, eller som kan oppfattes som truende eller nedverdigende, er forbudt.
Ingen diskriminering, uansett om den er basert på kjønn, seksuell legning, alder, etnisitet eller
religiøs overbevisning, skal finne sted. De ansatte må også være oppmerksomme på, og ha respekt
for, kulturelle forskjeller.
Vi skal legge til rette for sosiale tiltak og samlinger som kan bidra til et bedre arbeidsmiljø og en
tilhørighetsfølelse.

Varsling

En ansatt som blir klar over en handling som er ulovlig eller representerer brudd på prinsippene i Veflen
Entreprenør AS` etiske retningslinjer i personalhåndboken, bør varsle om dette enten muntlig eller
skriftlig til sin nærmeste overordnede. Hvis den ansatte opplever at det er vanskelig å varsle sin nærmeste
overordnede, kan han eller hun henvende seg til daglig leder eller styreleder.

Om den ansatte ønsker det, kan varslingen skje konfidensielt, eventuelt anonymt. Alle som har mottatt
slik konfidensiell varsling, eller informasjon om slik varsling, må behandle opplysningene strengt
konfidensielt for å beskytte varsleren. All varsling om ulovlig virksomhet eller brudd på Veflen
Entreprenør AS` etiske retningslinjer skal tas alvorlig og undersøkes forsvarlig. Veflen Entreprenør AS
aksepterer ikke noen represalier overfor ansatte eller styremedlemmer som i god tro har varslet om et
lovbrudd, et antatt lovbrudd, eller brudd på Veflen Entreprenør AS` etiske retningslinjer. En ansatt eller et
styremedlem som føler at varsling på noen måte er brukt mot ham eller henne av noen i Veflen
Entreprenør AS, kan rapportere om dette til sin nærmeste overordnede, eller direkte til de som er nevnt
ovenfor.
Vi ivaretar nasjonale lover, krav og forventninger ved at alle på våre prosjekter er kjent med og etterlever
våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

Vi skal kjennetegnes av kvalitet i arbeidet og gode kundeforhold.